Kommersielle Aleris kjøpte lille Kajalund sykehjem

Hvorfor syns SV at det er greit?

Kajalund sykehjem på beste vest i Oslo drives med offentlig støtte, men gikk med underskudd og alternativet var nedleggelse. Så bestemte milliardkonsernet Aleris seg for å kjøpe driften. 

TEKST: YNGVIL MORTENSEN yngvil@lomedia.no

I Oslo og Bergen har rødgrønne og KrF-politikere etter årevis med borgerlig konkurranseutsetting bestemt å lukke døra igjen for selskaper som vil profitere på sykehjem. Likevel, dagen etter kommunevalget i 2015, fikk det svenske omsorgskonsernet Aleris grønt lys fra Oslo kommune til å drive sykehjem finansiert av skattebetalerne i hovedstaden – fordi de lover å ikke ta utbytte fra driften. Fordi sykehjemmet fortsatt skal drives ideelt.

Hvorfor vil profittdrevne Aleris drive ideelt sykehjem?

Vi er på beste vest, i villastrøket i Ullerns åser, nærmere bestemt i Sollerudveien 35. Her ligger et av byens mest populære sykehjem, med ventetid på inntil 16 måneder for å få plass. Fra panoramavinduene i stuene har beboerne utsikt over Oslofjorden, og når vi passerer rommene, slår ingen urinlukt mot oss. Ute har beboerne tilgang til en vakker hage med eple- og pæretrær, og en storslått eik som troner i bakgrunnen.

Kajalund ble drevet av et frittstående aksjeselskap eid av beboerne, med kontrakt med kommunen om kjøp av sykehjemsplasser. Men Kajalunds «enestående kvalitetstilbud», som tilsynsutvalget i Ullern bydel beskriver det, «krever høyere døgnpriser enn Sykehjemsetatens satser, og man har spist av sine oppsparte fond i de senere år». Styret så at det ikke gikk lenger. De trengte nye eiere.

– Med 27 sykehjemsplasser driver man med underskudd, og det er ikke bærekraftig over tid. Alternativet vårt var å nedlegge, noe vi ønsket å unngå. Det hadde heller ikke vært noen god løsning for beboere, pårørende og ansatte. Det er heller ikke lov for et aksjeselskap å drive med underskudd over tid, påpeker styreleder i Kajalund Eiendom AS, Liv Bente Tvenge, i en epost til FriFagbevegelse.

Løsningen ble Aleris Omsorg, som er en del av forretningsimperiet til den svenske Wallenberg-familien. Men det var ikke selvsagt at et kommersielt-eid selskap skulle overta en kontrakt Oslo kommune hadde inngått med et ideelt drevet selskap.

I juli 2015, mens hovedstaden ennå hadde borgerlig styre og KrFs Aud Kvalbein satt som eldrebyråd, skrev Aleris´ daværende direktør for omsorgstjenester, Geir Lægreid, et brev til Sykehjemsetaten i Oslo der han ba om at kontrakten med kommunen fortsatte som før dersom Aleris kjøpte Kajalund.

14. september 2015, dagen etter kommunevalget i Oslo da de borgerlige mistet makten i Oslo, fikk Aleris grønt lys fra Sykehjemsetaten. Etaten skrev tilbake til Aleris´ Lægreid at de ikke hadde noen innsigelser til dette, siden «Kajalund Sykehjem AS etter endringen fortsatt vil være Oslo kommunes kontraktpart (…)».

Kommunen la til grunn at den fremdeles regnet Kajalund som ideell fordi selskapet hadde vedtektsfestet forbud mot utbytte. For Oslo kommune spilte det ingen rolle at den nye eieren av Kajalund er et milliardkonsern som årlig drar inn flere hundre millioner bare i overskudd på sin virksomhet i omsorgsbransjen i Skandinavia. Aleris er et av selskapene en del liker å kalle «velferdsprofitører» fordi mye av inntektene stammer fra skattepenger.

Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg. FOTO: TRI NGUYEN DINH

Så gikk det slag i slag. I desember 2015 kjøpte Aleris 100 prosent av aksjene i driftsselskapet Kajalund Sykehjem AS, skriver Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg, i en epost til FriFagbevegelse. 

Kjøpesummen er hemmelig.

– Av konkurransemessige hensyn kommenterer Aleris aldri kjøpesummen når vi kjøper aksjene i andre selskaper, svarer kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i Aleris når vi spør.

1. mars 2016 overtok Aleris Omsorg formelt driften av sykehjemmet.

Et par hundre ord i en melding på hjemmesiden til NHO Service, der Aleris Omsorg er medlem, var alt offentligheten fikk vite om transaksjonen som fant sted. Ellers var det knapt noen som omtalte dette, bortsett fra Linn Herning, forfatter av boka «Velferdsprofitørene», godt gjemt inni en sak i FriFagbevegelse

Heller ikke Aleris selv gjorde noe nummer ut av overtakelsen av Kajalund. Aleris Omsorg lister opp sykehjem og bosentre på sin hjemmeside, mens Kajalund glimrer med sitt fravær. 

Hadde det ikke vært for en høy roll-up med Aleris´ turkise logo som står ved døra til kontoret til sykehjemmets daglige leder Geir Karlsen, og nytt skilt i samme farge utenfor, hadde alt sett ut som før på Kajalund.

I styret er de glade. –Vi er svært glade for at vi er kommet frem til en meget god løsning med Aleris for videre drift av Kajalund Sykehjem, skriver Liv Bente Tvenge i en epost til FriFagbevegelse. Det er viktig for oss at det fremkommer i artikkelen, skriver hun.

«Kajalund har til nå vært et frittstående lite sykehjem, med Aleris som eier vil Kajalund komme inn i en større sammenheng og få del i Aleris sitt kvalitetssystem og utviklingsarbeid og få helt nye muligheter til å utvikle seg fremover», erklærte arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service

Omsetning på 8 milliarder kroner. Aleris-konsernet er ingen veldedig forening, men et profittbasert selskap i kraftig vekst med drift av sykehus, eldreomsorg, barnevern og psykisk omsorg i Sverige, Norge og Danmark.

I 2015 nådde hele konsernet en omsetning på over 8 milliarder kroner, en økning på 1 milliard kroner fra året før. Aleris tjente også enda mer: Resultatet i 2015 ble på over 460 millioner kroner. «Både veksten og resultatforbedringen synes bredt i Aleris' virksomheter», heter det fra selskapet. 

Aleris Omsorg, som driver seks sykehjem og bosentre av ulike typer for eldre i Oslo og fire på andre steder i landet, sier fortjenesten i denne delen av selskapet de siste årene har ligget på 1-2 prosent av omsetningen

Inga Marte Thorkildsen (SV) er eldrebyråd i Oslo. FOTO: OLE PALMSTRØM

Aleris overtok Kajalunds kontrakt med Oslo kommune i mars i fjor på tross av at byrådet lovet at kommersielle selskaper ikke skal få drive flere sykehjem når kontraktene utløper.

Kajalunds kontrakt med Oslo kommune utløp 31. desember 2016, men hadde kontaktfestet mulighet for to års forlengelse. I juni 2016, med SVs Inga Marte Thorkildsen som eldrebyråd, bestemte kommunen å forlenge kontrakten med ett år – til 31. desember 2017.

– Det er ikke avgjort om kommunen skal fornye kontrakten med Kajalund etter dette, skriver Thorkildsen i en epost til FriFagbevegelse. Om den skal forlenges igjen, kan hun bestemme. I alle fall inntil september 2019. Da er det kommunevalg igjen.

Thorkildsen viser til at Kajalund har vedtektsfestet utbytteforbud og mener derfor ikke at de rødgrønne har brutt sitt løfte om at bare ideelle eller kommunen selv skal drive byens sykehjem.

–Hva syns du om at en kommersiell aktør får drive videre på en ideell kontrakt?

–Det er problematisk dersom kommersielle aktører bruker overtakelse av ideelle kontrakter til å posisjonere seg strategisk i Oslos eldreomsorg, svarer eldrebyråd Thorkildsen.

–Vi må se nærmere på hvordan vi skal forholde oss til slike konstruksjoner. Det vedtektsfestede utbytteforbudet i Kajalund Sykehjem AS vil gjelde i resten av kontraktsperioden, sier hun.

–Er ikke dette i strid med byrådets lovnad om at ingen kommersielle selskaper skal drive sykehjem i Oslo når kontraktene deres utløper?

–Så lenge hverken vedtektene i Kajalund Sykehjem AS, som forbyr utbytte, eller kontrakten med kommunen er endret, har vi ikke per i dag grunnlag for å si at dette ikke er snakk om ideell drift. Denne saken aktualiserer derimot et behov for mer utfyllende bestemmelser for hva som skal regnes som ideell drift og ikke. Det må vi komme tilbake til, svarer Thorkildsen.

–Har Aleris eller andre kommersielle selskaper kontaktet Oslo kommune om kjøp av andre sykehjem med kontrakt med Oslo kommune siden du tok over som eldrebyråd?

–Vi har ikke kjennskap til at kommersielle aktører har kontaktet Oslo kommune om kjøp, sier Thorkildsen.

Kajalund sykehjem ligger i et pent villastrøk på Ullern i Oslo. FOTO: YNGVIL MORTENSEN

Like etter at Aleris kjøpte driftsselskapet Kajalund Sykehjem, gjorde styret i Kajalund noen grep. I februar 2016 delte styret opp selskapet i to. Kajalund Eiendom AS ble etablert og skilt ut fra Kajalund Sykehjem AS. Eiendomsselskapet eier selve sykehjemsbygget og ti personalboliger. Beboere som eier leiligheter i sameiet av seniorboliger tilsluttet Kajalund eier eiendomsselskapet, mens Aleris Omsorg bare eier «driften» av sykehjemmet.

Etableringen av eiendomsselskapet ble ifølge styreleder Liv Bente Tvenge gjort for «å forvalte verdiene som var igjen etter at vi solgte driften av sykehjemmet til Aleris».

Aleris signaliserte tidlig til Oslo kommune at de så for seg at Aleris Omsorg kunne kjøpe både sykehjemsbygget og personalboligene.

«Vi ser for oss et salg av sykehjemsbygget og mulig også personalboligene til Aleris», skrev Geir Lægreid i brevet til Sykehjemsetaten i Oslo kommune i juli 2015. «(…) men det kan ta litt tid med seksjonering etc. og salg kan derfor ligge litt frem i tid», skrev Lægreid.

Aleris´ kommunikasjonsavdeling ber oss henvende oss til Kajalund Eiendom med spørsmål om kjøp og salg av sykehjemsbygningene.

–Hvorfor vil dere selge sykehjemsbygget og muligens personalboligene, ti leiligheter, til Aleris?

Vi har inngått et langsiktig og godt samarbeid med Aleris. Vårt felles mål er å forvalte bygningsmassen på Kajalund på beste mulig måte for beboere, medarbeidere og driften. Som ledd i dette ønsker vi å holde mulighetene åpne for å selge bygg dersom det for eksempel skulle komme omfattende vedlikehold, utbedrings- eller ombyggingsbehov som krever større investeringer. Dette er ikke noe vi har tatt noen avgjørelse på, men som ligger der som en mulighet på sikt, svarer styreleder Liv Bente Tvenge. Hun er også styreleder i Sameiet Kajalund Boliganlegg, seniorboligene ved siden av sykehjemmet.

Fanny Voldnes leder samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. FOTO: TRI NGUYEN DINH

Fanny Voldnes i Fagforbundet følger med på utviklingen i den profittsøkende delen av Velferds-Norge. Hun er revisor og leder samfunnsøkonomisk enhet i forbundet som er Norges største med over 350.000 medlemmer. Noe av det hun gjør er å se på nye metoder for å ta ut profitt fra velferden. Voldnes advarer mot å tro at regnskapsposten «utbytte» er den eneste.

– Én måte er å skille ut eiendom i et eget selskap, forteller Fanny Voldnes. 

– Det kan skje enten ved at bygningen overføres til et eget selskap eller ved salg av aksjer i selskapet som eier bygningen. Hvordan de velger å gjøre det er en beregning i hvert tilfelle og henger sammen med hva som er skattemessig mest gunstig. Uansett kan eierne ta ut profitt ved å leie ut bygningen til eget driftsselskap eller til andre, påpeker hun.

– Utskilling kan også være en måte å klargjøre for salg av enten bygning eller tomt eller begge deler.

– Aleris Omsorg AS har hittil vært et rent driftsselskap som driver sykehjem. Selskapet har ikke eid bygninger. Hvis Aleris også skal kjøpe bygninger hvor sykehjem drives, er det noe nytt, sier hun.

Kajalund Eiendom har også et svært attraktivt pantelån til Oslo kommune på nesten 8 millioner kroner. Lånet er rente- og avdragsfritt så lenge lokalene brukes til sykehjemsdrift, står det i selskapets årsregnskap for 2015.

Spørsmålet er om kommunen kan forsvare å la betingelsene forbli slik når det kommersielle selskapet Aleris er hovedeier av sykehjemmet, påpeker Fanny Voldnes.

SKJERMDUMP. Aleris leier ut seniorleiligheter i Oslo.  

Blir det seniorleiligheter på sikt?

I Oslo nedlegges nå sykehjem fordi politikerne både på den høyre og den venstre siden av den politiske aksen vil at folk skal bo hjemme så lenge det er mulig. Hjemmetjenestene styrkes. Hjemme, det kan for eksempel være leilighet for eldre hos Aleris, eller på Kajalund.

Flere seniorboliger der det allerede ligger et etablert senioranlegg, som det gjør på Kajalund, kan være et alternativ.

Aleris driver allerede i dette markedet, men Aleris Park på Frogner i Oslo, seniorleiligheter «for eldre som fortsatt klarer seg godt i egen bolig, med et veltilpasset helse- og omsorgstilbud.» To- og treromsleilighetene leies ut for mellom 16.200 og 24.200 kroner i måneden. Aleris-sykehuset i byen er en av de nærmeste naboene. «Aleris har som målsetning å bygge ut lignende tilbud i flere av Oslos bydeler og i andre kommuner», heter det på hjemmesiden. 

Eller, i Oslos brennhete boligmarked: Selge til utbyggere. Det ble skjebnen til Bestumhjemmet som lå noen hundre meter fra Kajalund. I 2010 var det slutt for sykehjemmet som Frelsesarmeen eide og drev, og inn kom utbyggerne. Frelsesarmeen solgte tomten for over 30 millioner kroner til folk som fikk den omregulert fra allmennyttige formål til boligformål. Etter flere eierskifter gikk tomtens 4,3 byggbare mål for 90 millioner kroner til en eiendomsutvikler. 

De 38 leilighetene i blokka ble solgt i 2015 og 2016 - for mellom 3,75 millioner og 13,5 millioner kroner stykket, ifølge Boligbasen til Dagens Næringsliv.

De litt over to målene tomt som tilhører Kajalund sykehjem i Sollerudveien 35 er skravert med brunt i kommunens kart. Det betyr at den er regulert til allmennyttige formål. Hvis noen skulle søke om å omregulere, blir det en vanlig prosess der politikerne i Oslo bystyre til slutt bestemmer, opplyser kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, Trude Isaksen.

Aleris Omsorg sier til FriFagbevegelse at de ikke har konkrete planer om å kjøpe bygningene og personalboligene nå, men at det kan være en mulighet en gang i fremtiden. «Vi har ingen planer om det nå», svarer de på spørsmål om det i tilfelle kjøp er aktuelt å bygge en ny Aleris Park på Kajalund. Aleris svarer også «nei» på spørsmål om det er aktuelt å kjøpe eiendommen med sikte på å videreselge den til utbyggere.

Mens dette skrives vurderer de rødgrønne politikerne i Oslo om de skal innføre «mer detaljerte krav til hva det vil si å drive ideelt».

– Dette vil vi gjøre i forbindelse med at det er utlyst konkurranse om 400 sykehjemsplasser drevet av ideelle. Hovedmålet vårt er å bidra til at alle skattepengene som brukes på velferdstjenester skal komme innbyggerne til gode, sier eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

Aleris er ikke et selskap som driver non-profitt. Så helt til slutt i arbeidet med denne saken spør vi: Hvordan skal Aleris tjene penger på Kajalund sykehjem?

Administrerende direktør i Aleris Omsorg Erik Sandøy svarer «Vi ser på Kajalund Sykehjem som et spennende og bra tilbud til eldre og som vi er glade for å ha muligheten til å drifte. Akkurat hvordan dette blir i fremtiden, er litt for tidlig å si.»

Uansett hva Aleris får ut av Kajalund - SV mener offisielt at det er greit akkurat nå. Men den ideelle løsningen, det er det kanskje ikke for sosialistene.

Aleris-kjøpet av Kajalund sykehjem

· Inntil desember 2015 ble Kajalund sykehjem i Oslo drevet av et frittstående selskap med kommunal finansiering uten å ta ut profitt.

· I desember 2015 kjøpte Aleris Omsorg 100 prosent av aksjene i driftsselskapet Kajalund Sykehjem AS, som er et såkalt datterselskap av Aleris.

· 1. mars 2016 overtok Aleris formelt driften av sykehjemmet.

· Aleris eier altså driften av sykehjemmet, ikke bygningene.

· I juni 2016 fikk Kajalund og de andre ideelt drevne sykehjemmene i Oslo forlenget kontraktene med kommunen i ett år til.

· Kontrakten med kommunen om å drive sykehjemmet er uendret etter at Aleris tok over driften.

· Samtidig som Aleris kjøpte driften av Kajalund ble det bestemt å skille ut sykehjemsbygningen og ti personalboliger i et eget selskap. Aleris eier kun driften av sykehjemmet.

· «Overskudd skal ikke utdeles som utbytte til aksjeeierne», står det i vedtektene til Kajalund Sykehjem.

· Det er også utbytteforbud i Kajalund Eiendom.

· Byrådet vurderer nå hva kriteriene for «ideell» drift skal være framover. Det kan få konsekvenser for Kajalund sykehjem.

· Aleris driver nå ti sykehjem og bosentre for eldre, seks av dem i Oslo.

Kilder: Kajalund Eiendom AS, vedtektene til Kajalund Sykehjem AS og Kajalund Eiendom AS, Aleris, Oslo kommune byrådsavdeling for eldre