Trakk seg i protest

Befalsorganisasjonene NOF og BFO har      trukket seg fra en arbeidsgruppe fordi de 
frykter flerepersonellordninger i 
Forsvaret vil blø.

Arbeidsgruppen skulle vurdere incentiver i Forsvaret. Organisasjonene BFO og NOF frykter beslutninger blir tatt på mangelfullt grunnlag og at de ikke har reell medbestemmelsesrett i arbeidsgruppa. 

«Det er nå på tide for Forsvaret å stoppe opp og tenke seg godt om før man beslutter å rive ned fungerende ordninger. Her vil det bli betydelige uønskede konsekvenser», skriver NOF og BFO i en uttalelse.

Les NOFs uttalelse her:

Incentivprosjektet som Forsvaret startet ifjor høst, har hatt som mål å spare penger, samt bidra til mer operativitet og økt stå-tid blant ungt militært personell. Med bakgrunn i manglende mulighet for påvirkning, ble det enighet med Forsvarsstaben om å etablere en arbeidsgruppe for gjennomgang av anbefalingene. I starten av arbeidsgruppen stilte organisasjonene klare krav og spørsmål tilknyttet de ulike ordninger i prosjektets anbefaling.


Forsvaret har ikke villet gå dypere i sine konsekvensvurderinger slik BFO og NOF har krevd. Det er heller ikke lagt frem noe dokumentasjon som tilsier at anbefalingene er kvalitetssikret eller vurdert opp mot konsekvenser for ståtid og operativitet.

Tvert imot vil tiltakene gjøre det vanskeligere å velge en karriere i Forsvaret, hevder organisasjonene i en felles melding.

– Først på det siste møtet i arbeidsgruppa innrømmet arbeidsgiver at økt husleie kanskje fører til mer pendling og kortere ståtid i jobben. Vi tenker jo også at hvis organisasjonene først tas med på råd, så må vi oppnå noe som er bedre og at vi blir lyttet til. I stedet står anbefalingene fast, vi blir avspist med at det vil ta lenger tid å gå dypere inn i konsekvensvurderingene, sier forhandlingsleder Ståle I. Reiten i NOF.

Vi blir avspist med at det vil ta lenger tid å gå dypere inn i konsekvensvurderingene

«Incentivene, og spesielt boligpolitikken, treffer også Forsvarets familiepolitikk og dermed Forsvarets evne til å rekruttere og beholde kvinner», skriver NOF og BFO, og legger til at det kun dreier seg om å kutte i eksisterende incentiver og personellordninger for å spare penger.

Organisasjonen KOL var den eneste arbeidstakerorganisasjonen som møtte sist arbeidsgruppa hadde møte.

F blir henvist til forsvarssjefens pressetalsmann, Vegard Finberg, når vi ønsker kommentarer til utviklingen i arbeidsgruppa.

Dette har vært et arbeidsgiverstyrt prosjekt


– Dette har vært et arbeidsgiverstyrt prosjekt hvor organisasjonene ble invitert til møter om temaene. Nå er det over i en planfase etter enighet med lederne av organisasjonene. Vi registrerer at NOF og BFO har trukket seg fra denne planperioden til prosjektet, sier Finberg.

Han legger til at Forsvaret likevel forventer et godt samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene når de formelle prosessene med drøftinger og forhandlinger starter.

Dette er bestemt og foreslått:

- Avtale om undervisningstillegg ved Forsvarets skoler er sagt opp fra 1/5.

- Forsvarets låneordning er bestemt avviklet fra 31/12.

- Håøya feriesenter ble avviklet før sommeren

- Årlig besøksreise til tilknytningssted er varslet avviklet

- 100 befalsboliger er besluttet solgt. Arbeidet med å selge boliger har startet.

- Husleie i Forsvarets boliger er anbefalt øket opp til 2-3 ganger dagens husleienivå. Tilhørende avtale kompensasjon og flyttebonus forhandles når ny husleie er på plass.

- Reduksjon i kostnader ved pendling. Kan få konsekvenser for antallet pendlerreiser.

- Uniformsplikten og uniformsgodtgjøringen er under vurdering

- Flytting til ønsket bosted økes fra 4 til 8 år.

Det eneste tiltaket som til nå har kunnet oppfattes positivt for organisasjonene er at arbeidsgiver har anbefalt en liten utvidelse av ordningen for barnepassreiser. Dette er kostnadsberegnet til om lag kr 300.000,-