Etterslepet

Forslag til statsbudsjett for 2017

Av: Øyvind Førland Olsen, Hanne Marie Maugesten og Olav Standal Tangen (foto)

Mye av forsvarsbudsjettet går til å dekke det store etterslepet på drift og vedlikehold. 

Totalt er forsvarsbudsjettet på 50, 9 milliarder kroner. Det innebærer en styrking av forsvarssektoren på 1,9 milliarder kroner.

–Hullene i grunnmuren må tettes. Forsvarssektoren har vært underfinansiert i mange år, og det forsøker vi nå å gjøre noe med

Forsvarsministeren er ikke enig i kritikken om at de skyver viktige investeringer blant annet i Hæren foran seg: 

Regjeringen foreslår å gi 32 millioner kroner til etableringen av et jegerkompani i Finnmark, som tidligere omtalt i langtidsplanen.

I overkant av 1milliard går til oppfølging av langtidsplanen i 2017. Det er mindre enn hva forsvarssjefen anbefalte i FMR tidligere i år, noe som også ble påpekt av folk på twitter tidligere i dag: 

Sjef for forsvarsstaben Erik Gustavson, er fornøyd med at deler av vedlikeholdsetterslepet nå lukkes, men understreket at effektiviseringen av stab, administrasjon og støttestillinger kan bli utfordrende:

Du kan klikke her for å se mer detaljert om de ulike postene i forslag til statsbudsjett. 

529 millioner går til kampfly. Totalt går 14 prosent av forsvarsbudsjettet til kampfly. Du kan se flere nøkkeltall her.